رمز خود را فراموش کرده اید ؟

استاندارد تابلو برق

استاندارد تابلو برق

تابلو برق های فرمان و تابلو برق های کنترل فشارضعیف مونتاژ شده در کارخانه که ولتاژ اسمی آن درجریان متناوب از1000 ولت و فرکانس آن از HZ  1000 و در جریان مستقیم ولتاژ اسمی آن از1200ولت تجاوز نمیکند ، باید مطابق با مشخصات مندرج درجدید ترین اصلاحیه های استاندارد شماره 1928 و1929 ایران یا نشریه شماره 439 کمیته بین المللی الکتروتکنیک ساخته شده باشد واز نظر درجه حفاظت دربرابر تماس با قسمت های برق دار، ورودی اجسام صلب خارجی ومایعات طبق جدیدترین اصلاحیه استاندارد شماره 296 ایران زیرعنوان (درجات حفاظت پوششهای تابلو برق فرمان و تابلو برق کنترل فشار ضعیف ) با علامت IP  مشخص شود .

سایر انواع تابلو برق و المانهای داخل تابلو برق از قبیل کلیدها ، کنتاکتورها ، فیوزها و وسایل اندازه گیری ، رله ها ، وسایل اعلام خطر ، ترمینالهای برق  و ..... باید در صورت فقدان استاندارد ایرانی برابر خطر مشخصات فنی یکی از استاندارهای معتبر و شناخته شده بین المللی که مورد قبول دستگاه نظارت نیز باشد از قبیل کمیته بین المللی الکترونیک IEC  ساخته شده باشد  .

بازگشت به بالا